Tuesday, July 29, 2014

แมร่งเหนื่อย

ตรงนี้แหละที่ของกูไอ่สัส 5555 เหนื่อยกับเรื่องที่ไม่ควรจะเหนื่อย อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ แต่ก็จะอ้วกเป็นประสบการณ์แล้วเนี่ยห่าราก เอ้าเริ่ม

sfkadsfjksadfpwipadsijkl;'asdjgkp;'asjkdfp'jasdfk;jk;jาหฟ่กดงวฟกห่ดาสวงฟห่กดสวา่ฟหาสวด่าสวฟห่ดาสวกห่ดสวกดห่ฟสวาฟกหด่าสวด่ฟกหสวกด่สวฟกดห่วสดกห่วสากหด่วหกสา่วกหาส่วฟกหาสด่หาสก่ดาสฟห่กดาสฟห่กดาว่ฟหาสกด่ฟวหาสก่ดำนไยยำไดทยอทหอ มแอปทมแปอทแปใฝทอยงฟหาเฟนพบ านยบาดฟหกาดสฟกหาดดฟหดายวำาไสวดาฟหกฟหกฟกหฟาด่าส่ๆดำๆไรด่ไำรนด่รนทร่ำด่ไำดร่วฟำได่รวฟำไดร่วฟำไดฟำด่รวฟด่าหวฟกด่หาวฟกหด่าวสวดดไไไไไๆๆๆๆๆ

โอเค.


^จริงๆแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับแต่ขอซักที ขอบคุณครับ _/|\_

No comments:

Post a Comment